خداوند زیباست و زیباییها را دوست دارد!

 

با نام خدا

 

تا به کی ناله و فریاد که آن یار کجاست 

همه آفاق پر از یار شد اغیار کجاست

آتش غیرت عشق آمد و اغیار بسوخت

چشم بازی که نبیند به جزاز یار کجاست

همه ذرات جهـــان آئينـــــه مطلوبنــد

 خرده بيني كه بود طالب ديـــدار كجاست


سرِّ توحيد زِ هـر ذر‏ه عيـــان مي‏گــردد

بي نيازي كه بود واقف اسرار كجاست


يـوسـف مصـريِ ما بـر سـر بـازار آمـد

 اي عزيـزان وفا پيشه ، خريـدار كجـاسـت


عيسي خسته دلان ميرسد از عالم غيــب

سر بيمار كـه دارد ، دل بيمار كجـاســت


هركه بيدار بود ، دولت بيــــدار بــرد

دوست در جلوه ولي عاشق بيدار كجاست

 

منصور حلاج 

نوشته شده توسط نازنین در ساعت 16:10 | لینک  | 

با نام خداوند مهربان

موج از حـقـیقـت گهر بـحـر غـافـل اسـت

حـادث چـگـونـه درک نـمـایـد قـدیـم را؟

صایب تبریزی

نوشته شده توسط نازنین در ساعت 12:36 | لینک  | 

با نام  خداوند

 

تا تو ز هستی خود زیر و زبر نگردی

در نیستی مطلق, مرغی بپر نگردی

 

زین ابر تر چو باران, بیرون شو و سفر کن

زیرا که بی سفر تو, هرگز گهر نگردی

 

این پردهٔ نهادت, بردر ز هم که هرگز

در پرده ره نیابی تا پرده‌در نگردی

 

گر با تو خلق عالم, آید برون به خصمی

گر مرد این حدیثی, زنهار برنگردی

 

ور بر تو نیز بارد, ذرات هر دو عالم

هان تا به دفع کردن, گرد سپر نگردی

 

گرچه میان دریا, جاوید ,غرقه گشتی

هش دار تا ز دریا یک موی تر نگردی

 

گر عاقل جهانی, کس عاقلت نخواند

تا تو ز عشق هر دم ,دیوانه‌تر نگردی

 

گر تو کبود پوشی, همچون فلک درین راه

همچون فلک چرا تو دایم به سر نگردی

 

عطار خاک ره شو زیرا که اندرین راه

بادت به دست ماند خاک ره ار نگردی

 

عطار 

نوشته شده توسط نازنین در ساعت 11:57 | لینک  |